Skip to main content

Toepassingsgebied

Quetzal De Chocoladebar Leuven is onderdeel van “Never Not Moving BV”, een onderneming naar Belgisch recht, gevestigd te Alfons Smetsplein 3F, 3000 Leuven en geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0749.768.626 (hierna genoemd “Quetzal Leuven”).

Tel. +32 474 72 35 58.
E-mail: leuven@quetzal.be

Deze voorwaarden gelden voor de diensten en producten die Quetzal Leuven in de webshop aanbiedt. De diensten en producten, bestemd voor levering/afhaal, zijn uiteengezet in onze webshop op de website, en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast (hierna genoemd “het Aanbod”).

Behoudens andersluidend beding, schriftelijk aanvaard door Quetzal Leuven, geschieden alle verkopen door Quetzal Leuven aan consumenten op grond van deze Algemene Voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling stemt de klant uitdrukkelijk in met deze Algemene Voorwaarden en ziet de klant af van de toepassing van eventuele eigen Algemene Voorwaarden.

Quetzal Leuven kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaande mededeling de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen. Iedere bestelling geplaatst en uitgevoerd na de wijziging houdt in hoofde van de klant de aanvaarding in van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

Prijzen en betaling

De prijzen van het Aanbod worden opgegeven in Euro en zijn steeds inclusief B.T.W en exclusief leveringskosten. De leveringskost bedraagt 4,90EUR.

Quetzal Leuven behoudt het recht voor om haar prijzen van beschikbare formules van tijd tot tijd aan te passen. Een aanpassing hiervan heeft geen effect op reeds aangekochte producten.

Bij aankoop van een product uit het Aanbod van Quetzal Leuven is het volledige bedrag onmiddellijk te voldoen via online-betaling. De klant kan hierbij kiezen uit verschillende online betalingsmogelijkheden.

Levering – Afhaling

Bestellingen voor afhalen of leveren dienen ten laatste de dag op voorhand geplaatst te worden. LET WEL OP: zaterdag is er geen afhalen of leveren mogelijk. Ook op bepaalde feestdagen is er geen afhalen of leveren mogelijk. Leveringen gebeuren uitsluitend op de de hieronder vermelde locaties (postcodes) en enkel tussen 18u00 en 21u00 ’s avonds. Zelf afhalen van bestellingen kan enkel tijdens de openingsuren van Quetzal Leuven, maar niet op zaterdag zoals hierboven reeds werd vermeld.

Leverzones (enkel Vlaanderen voor volgende postcodes): 3000, 3001, 3010, 3012, 3018, 3020, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3060, 3061, 3110, 3111, 3118, 3210, 3211, 3212, 3220, 3360, 3200, 3201, 3202, 3270, 3290, 3293, 3294, 3370, 3390, 3460.

Herroepingsrecht/klachten

Een bestelling wordt definitief geacht zodra de klant heeft betaald. De verkoper, Quetzal Leuven, beroept zich op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met een korte houdbaarheid uitsluit. Eventuele klachten kunnen per e-mail aan leuven@quetzal.be worden aangeboden en worden binnen de 10 dagen behandeld. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan de klacht gedeponeerd worden bij het European Consumer Center Belgium (ECC).

Aansprakelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

Annulatie

Annulatie van reeds aangekochte producten voor levering of afhalen is binnen de 48u van het gekozen moment voor levering of afhaling niet meer mogelijk.

Overmacht

Iedere omstandigheid die valt buiten de directe invloedssfeer van Quetzal Leuven waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen …

Afbeeldingen en foto’s

Afbeeldingen, foto’s en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van het product in kwestie. Ze zijn in geen geval bindend.

Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar de Privacy & Cookie Policy van Quetzal. Voor vragen en/of opmerkingen, neem contact op via e-mail met leuven@quetzal.be. Meer info vindt u op de pagina Privacybeleid.

Geschillen en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Het feit dat de ene of andere bepaling van huidige Algemene Voorwaarden ongeldig, illegaal of nietig zou verklaard worden zal geenszins afbreuk doen aan de geldigheid, wettelijkheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.